Aandacht voor ouderen

Doelgroep
Het project is gericht op het verhogen van het welzijn van holebi- en transgendersenioren. Onder senioren verstaan we de groep van 65-plussers. Onderzoek (‘Geen roos zonder doornen: oudere holebi’s, hun sociale omgeving en specifieke behoeften’, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium Universiteit Antwerpen en Limburgs Universitair Centrum) heeft immers uitgewezen dat er bij ouderen op deze vlakken heel wat noden bestaan.

Om het welzijn van deze holebi- en transgendersenioren te vergroten richt het project zich tot:

  • Vereenzaamde holebi- en transgendersenioren uit de Provincie Antwerpen.
  • Gebruikers, bewoners en leden van ouderenvoorzieningen.
  • De achterban van Het Roze Huis en de bij haar aangesloten verenigingen.

De doelstellingen van het project zijn:

  • Het project richt zich op de vereenzaamde senioren, vnl. holebi-ouderen die geïsoleerd zijn geraakt. Door middel van outreachend werk wordt de oudere (opnieuw) ingeschakeld in het sociaal, cultureel en dienstennetwerk. Daardoor kan de oudere als volwaardig burger opnieuw aan de maatschappij participeren.
  • Actief deelnemen aan het Ouderenforum van çavaria. Het forum heeft tot doel oudere holebi’s meer zichtbaar te maken binnen onze samenleving.
  • Het thema holebi en transgender op de agenda plaatsen van enkele ouderenvoorzieningen, scholieren, studenten en seniorenorganisaties in de hele provincie. Door middel van een tentoonstelling, brochures en bekendmaking van het project.

Actieresultaten 2011
In het najaar van 2011 werd het Aandacht voor ouderen project opgestart. Tijdens de zomermaanden en in september werden alle rusthuizen en ouderenvoorzieningen van de Provincie Antwerpen per brief en telefonisch gecontacteerd door taalstagiaire Marina. De werking en doelstellingen van het project werden uitgelegd.

Er werden verschillende vacatures voor vrijwilligers verzonden. Dit met succes; zo konden we twee nieuwe vrijwilligers ontvangen voor dit project en een beroep doen op een hand vol gekende vrijwilligers van Het Roze Huis. Voldoende om het outreachend gedeelte van het project uit te voeren.

Slechts drie kandidaat ouderen meldden zich aan tijdens het najaar 2011. We plannen in 2012 bijkomende acties om ouderen aan te moedigen voor deelname.