Politiek debat over holebi- en transgenderbeleid geopend.

Het politieke debat over een doortastend holebi- en transgenderbeleid is helemaal geopend. Bianca Debaets (CD&V), Piet De Bruyn (N-VA), Hilde Vautmans (Open Vld), Bruno De Lille (Groen) en Karin Jiroflée (sp.a) gaven hun visie op het congres 'Take Care' van çavaria. Er werd in de aanloop naar de verkiezingen onder meer gesproken over meemoeders en structurele subsidies voor de Holebifoon.

Serofobie
Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille kreeg de eerste vraag van moderator Jeroen Borghs, een vraag over serofobie. De groene politicus zei dat in zijn beleid stappen zijn ondernomen om serofobie aan te pakken. Zo ondersteunt Brussel de hiv-cafés. Volgens de staatssecretaris zwijgen veel seropositieven over hun serostatus uit angst voor uitsluiting, onder andere op het werk. “Seropositieven moeten openlijk hiv-positief kunnen zijn”, meende de Brusselse vertegenwoordiger. Hij juichte toe dat het beleid niet enkel meer vanuit welzijn naar het hiv-thema kijkt, maar dat er ook aandacht komt voor uitsluiting van seropositieven.

Bianca Debaets erkende dat de medische behandeling tegen aids sterk verbeterd is. Ze wees erop dat de meeste besmettingen vandaag gebeuren bij homomannen en personen uit Zwart Afrika. Daarmee houdt preventie volgens de Brusselse politica best rekening. Ze bracht ook onder de aandacht dat dates steeds vaker gebeuren via internet waardoor het voor preventiewerkers moeilijker is geworden om de juiste personen te bereiken met voorlichting.

Meemoeders
Meemoeders was het tweede thema dat aan bod kwam tijdens het debat. Hilde Vautmans, voorzitster van Open Vld Vrouwen, zei dat CD&V het dossier meemoeders te lang heeft geblokkeerd in de regering. Ze wou de wetgeving graag nog voor de verkiezingen aangepast zien. Bianca Debaets vond dat Vautmans daarmee de waarheid oneer aandeed. Ze wees erop dat CD&V-senator Els Van Hoof belangrijke impulsen heeft gegeven voor de voortgang van het dossier in de Belgische Senaat.

Van Hoof was in de zaal aanwezig. Ze was overtuigd dat de goedkeuring van de plannen nog kan voor de ontbinding van de Kamer en de Senaat. De senator zei dat er alleen nog enkele technische amendementen worden ingediend en hoopte dat haar Waalse zusterpartij cdH die laatste kans alsnog aangrijpt om het voorstel te steunen.

Bruno De Lille op zijn beurt benadrukte dat de adoptieprocedure niet alleen een probleem is voor lesbische meemoeders. Bij homokoppels moet de tweede vader ook heel wat administratieve rompslomp doorlopen om erkend te worden. De groene politicus sprak uit ervaring want hij heeft zelf kinderen geadopteerd met zijn man.

Onderwijs
Vervolgens kwam het thema onderwijs ter sprake. Karin Jiroflée, gedeputeerde in Vlaams-Brabant voor onder andere gelijke kansen en armoede, bevestigde dat de Vlaamse socialisten graag opnieuw de minister van Onderwijs leveren als ze daartoe de kans krijgen. Momenteel is Pascal Smet, een partijgenote van Joriflée, Vlaams minister van Onderwijs.

Volgens de socialistische politica deed Pascal Smet wat hij moest doen wat betreft aandacht schenken aan holebi’s en transgenders in het onderwijs. Ze verwees naar het educatief pakket ‘Gender in de blender’ over transgenders dat in Vlaams-Brabant werd ontwikkeld en breed werd verspreid door de Onderwijsminister.

De vraag rees wat je doet als directies verhinderen dat holebiseksualiteit en transgenderisme aan bod komen in de lessen. Piet De Bruyn herinnerde aan de gemeenschappelijke verklaring over een beleid met betrekking tot gender en seksuele geaardheid in het onderwijs. Hij zag daarin een goed instrument om directies van individuele scholen erop te wijzen dat ze aandacht moeten hebben voor die thema’s. De onderwijskoepels onderschreven immers die verklaring.

Karin Jiroflée lichtte toe dat Pascal Smet een project heeft opgestart waarin scholen vrijwillig deelnemen om proeftuinen te creëren. Scholen zullen daarbij een beter schoolklimaat voor holebi’s en transgenders scheppen. De bevindingen en praktijken van die proeftuinen moesten voor Jiroflée regel worden in andere scholen.

"Schijntolerantie"
Hilde Vautmans hekelde op haar beurt dat er nog veel schijntolerantie heerst, ook bij schooldirecties. “Ik heb lak aan woorden”, zei ze, zonder afbreuk te willen doen aan de gemeenschappelijke verklaring. De liberale politica wilde vooral daden zien in het beleid van de volgende Vlaamse Regering. De liberalen zitten in Vlaanderen momenteel in de oppositie.

De groenen voeren eveneens oppositie in Vlaanderen. Bruno De Lille stelde dat de werkingsmiddelen voor onderwijs voor çavaria in eerste instantie werden teruggeschroefd, waardoor er tijd verloren ging. Volgens hem is die beslissing pas teruggeroepen onder impuls van de media-aandacht voor onder andere homofoob geweld. De Lille had Pascal Smet graag gebruik zien maken van de eindtermen om aandacht voor holebiseksualiteit en transgenderisme in de klas te verzekeren.

Debaets counterde de kritiek door te stellen dat er wel degelijk een positieve evolutie is. Ze verwees naar de inclusieve houding van het katholieke onderwijs ten opzichte van een leerkracht die van geslacht veranderde. De CD&V-politica benadrukte het belang van een divers personeelsbestand in het onderwijs.

Homofoob en transfoob geweld
Vervolgens werd er gesproken over het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld. Piet De Bruyn was misnoegd dat er veel tijd over heengegaan is voor het plan er lag. Hij had naar eigen zeggen bevoegd minister Joëlle Milquet gewaarschuwd niet te wachten tot er doden vielen, nog voor de homofobe moord op Ihsane Jarfi plaatsvond. De uitvoering moest voor De Bruyn sneller en hij uitte de wens dat het actieplan zou worden omgezet in structureel beleid.

Volgens Vautmans knelt het schoentje nog erg bij het onthaal van slachtoffers. Ze zei dat slachtoffers soms hun verhaal moeten doen aan het open loket van het politiebureau. Vautmans wou de privacy van slachtoffers die aangifte doen verhogen. De politica wees ook op het belang van de politieopleiding.

Politieopleiding
Vormingen over holebi’s en transgenders zijn niet in alle politiezones verplicht in alle politiezones. Daardoor zijn de deelnemers vaak politieagenten die al overtuigd zijn van het nut van dergelijke vormingen. Bruno De Lille betreurde dat Brussel een stap moest nemen die eigenlijk niet in haar handen lag om dergelijke opleidingen verplicht te maken. Hij verzekerde dat er vanuit Brussel is gepleit om het LGBT-thema in de basisopleiding van politieagenten aan bod te laten komen, waardoor die maatregel werd opgenomen in het interfederaal actieplan.

Jiroflée was tevreden dat haatmisdraven met een homofobe of transfobe motivatie voortaan strenger worden bestraft. Toch ging het ook voor haar allemaal niet snel genoeg. Ze maakte het publiek er attent op dat in het provinciale opleidingscentrum voor politieagenten het thema holebi’s en transgenders wel degelijk een integraal deel vormt van de opleiding.

Bianca De Baets was er op haar beurt van overtuigd dat eenzelfde soort motivering schuilgaat achter seksistische opmerkingen op straat enerzijds en homofoob en transfoob geweld anderzijds. Ze bleef hameren op het belang van aangiftes. Om slachtoffers te motiveren, moeten klachten natuurlijk goed geregistreerd worden en ook hun weg naar de parketten vinden. In dat licht pleitte De Baets om bij zaken over homofoob en transfoob geweld het snelrecht als instrument in te zetten. Ze brak ook een lans voor een betere begeleiding van slachtoffers.

Holebifoon
Vervolgens was het publiek aan de beurt om vragen te stellen. Een medewerker van de Holebifoon vroeg of Bianca De Baets een mogelijkheid ziet om die hulplijn te subsidiëren. Momenteel is het voortbestaan van de Holebifoon volledig afhankelijk van gulle schenkers en de opbrengsten van benefietevenementen zoals Sparkle. De Baets verwees naar het actieplan voor de preventie van zelfdoding dat haar partijgenoot Jo Vandeurzen als Vlaams minister van Welzijn opstelde. Voor haar heeft de Holebifoon zeker een plaats in de uitwerking van acties in het kader van het actieplan voor de preventie van zelfdoding.

Bruno De Lille nam dat antwoord op de korrel door te stellen dat Jo Vandeurzen doorlopend weigerde om specifiek rond doelgroepen te werken: “Je moet kijken waarom mensen uit het leven willen stappen. Je moet specifiek werken rond doelgroepen.” De Baets verdedigde dat het beleid meer inzet op expertisebevordering bij CAW’s en centra voor geestelijke gezondheidszorg. “Initiatieven zoals het Transgender Infopunt krijgen wel degelijk een toelage van de Vlaamse overheid”, zei de politica stellig.

Hilde Vautmans zei daarop dat ze de Holebifoon persoonlijk steunde en dat ze in haar partij zal pleiten om de Holebifoon voldoende subsidies te geven als de liberalen aan zet komen in een nieuwe Vlaamse Regering. Vautmans is binnen de familie zelf geconfronteerd met een homojongen die uit het leven stapte. Ze bedankte de inzet van de vrijwilligers voor de Holebifoon en gaf aan dat ze het initiatief naar waarde schat doordat haar tante zelf een tijd vrijwilligster was voor de permanentie van de Holebifoon.

Actieplan voor de preventie van zelfdoding
Piet De Bruyn hecht belang aan een structurele ondersteuning van de Holebifoon. Door projectmatige ondersteuning is er immers niet voldoende garantie op continuïteit. Karin Jiroflée benadrukte namens sp.a dat de socialisten groot belang hechten aan specifieke suïcidepreventie die zich richt op holebi’s: “Dat staat zo in ons programma.”

Çavaria-beleidsmedewerkster Katrien Van Leirberghe bevestigde dat holebi’s in het actieplan voor de preventie van zelfdoding worden vermeld. Ze sprak echter haar ergernis uit dat in de acties die in het kader van het plan zijn uitgewerkt holebi’s en transgenders nergens worden vermeld, waardoor het effect teniet wordt gedaan. “Daardoor is er geen enkele actie de komende jaren gepland rond onze doelgroep. Heel leuk dat er een plan is maar als er niets mee wordt gedaan komen we nergens!” Die uitspraak kon rekenen op een daverend instemmend applaus uit het publiek. De politici kregen na afloop allen nog één minuut om het publiek te overtuigen om op hun partij te stemmen.

Take Care: oproep voor specifiek welzijnsbeleid
Het politieke debat was de afsluiter van het Take Care congres. Er was een grote opkomst in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant. De talrijke deelnemers kwam naar het congres voor verscheidene workshops die in het teken stonden van welzijn. Çavaria heeft vandaag niet voldoende mogelijkheden om volwaardig expertise op te bouwen in dat specifieke domein en het beleid bij te staan in welzijnsthema’s die de doelgroep holebi’s en transgenders bijzonder treffen.

Het congres is een open oproep aan de komende regeringen om çavaria volwaardig te betrekken in hun welzijnsbeleid en daar ook de nodige middelen voor te voorzien. Uit het politieke debat bleek alvast dat veel partijen het verkiezingsmemorandum van çavaria genegen zijn.

Verkiezingssite + themadossier
De çavaria-campagne naar aanleiding van de verkiezingen is daarmee van start gegaan. De verkiezingssite ‘Regenboogbeleid.be’ met de çavaria-eisen is gelanceerd. Begin april verschijnt ook een themadossier in ZiZo-magazine met uitgebreide duiding over de Vlaamse, federale, Brusselse en Europese verkiezingen.


Bron: zizo-online