Bestuur/Beleid

Op deze pagina vind je meer info over het bestuur van Het Roze Huis. Wil je meer weten over de krijtlijnen die we voor onze organisatie hebben uitgezet, neem een kijkje naar ons beleid.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit onze aangesloten verenigingen én individuele leden. Elke aangesloten vereniging kan maximaal 5 leden afvaardigen naar de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Raad van Bestuur of zijn/haar plaatsvervanger zit de Algemene Vergadering voor. De Algemene Vergadering  komt minstens éénmaal per jaar bijeen.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

  • het aanstellen, schorsen en uitsluiten van (kandidaat-) leden en (kandidaat-) verenigingen.
  • het verkiezen en afzetten van de leden van de Raad van Bestuur en het benoemen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
  • het goedkeuren van de  jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen

Provinciale Stuurgroep
De Provinciale Stuurgroep bestaat uit onze aangesloten verenigingen en een afvaardiging vanuit de Raad van Bestuur. Elke aangesloten vereniging kan maximaal twee personen afvaardigen naar de Provinciale Stuurgroep. Vanuit de Raad van Bestuur worden de voorzitter en twee vaste andere bestuurders aangesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Provinciale Stuurgroep, aangesteld door de Raad van Bestuur. In geval van afwezigheid, wordt de voorzitter vervangen door de oudst aanwezige bestuurder. De Provinciale Stuurgroep vergadert tweemaandelijks, in principe elke eerste dinsdagavond van de even maanden.

De Provinciale Stuurgroep is bevoegd voor:

  • het overleg tussen de aangesloten verenigingen,
  • het voordragen van kandidaat verenigingen aan de Algemene Vergadering,
  • het voorlopig aanvaarden, tot de eerstvolgende Alg. Vergadering, van kandidaat verenigingen,
  • de gezamenlijke activiteiten van deze verenigingen,
  • een bindend advies te geven aan de Raad van Bestuur ivm de standpuntbepaling van de vzw ten overstaan van de overheid en de maatschappij,
  • de verdeling van de middelen die Het Roze Huis - çavaria Antwerpen onder haar aangesloten verenigingen kan verdelen

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor een periode van twee jaar en is samengesteld uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Onder hen worden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris aangeduid.

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen en is bevoegd voor financiën, subsidies, roerende en onroerende goederen, personeel, communicatie, het aansturen van de werkgroepen, de samenwerking met Café Den Draak … Kortom, de dagelijkse werking van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen .

In zijn huidige vorm bestaat het dagelijkse bestuur uit:

Wie meer wil weten over de taakverdeling of andere vragen heeft, mail naar de coördinator.